Huisregels

Tijdens het evenement hanteren wij duidelijke huisregels.
Bij het betreden van het evenement terrein gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

Toegang

 • Volg aanwijzingen van de organisatie, de beveiliging, en/of het personeel op.
 • Bij de toegang of op het evenemententerrein kunt u worden gefouilleerd.

Legitimatie

 • Legitimatie is verplicht. Zonder geldig identiteitsbewijs kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang tot het evenement ontzeggen.
 • Indien een bezoeker kan aantonen dat hij 18 jaar of ouder is kan een polsbandje worden aangebracht, waardoor het personeel bevoegd is aan de persoon zwak alcoholhoudende drank te verstrekken bij de daarvoor beschikbare uitgiftepunten. Bij twijfel mag het personeel uitgifte weigeren.

Eigen risico

 • Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico.
 • De organisatie, de eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker ondervindt.

Alcohol en tabak

 • Het is verboden om alcohol en tabak te kopen of te nuttigen onder de 18 jaar.
 • Het is verboden om alcohol en tabak door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Het is verboden om te roken in de tent dan wel onder een overkapping.

Drugs

 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken, in bezit te hebben of te verhandelen.

Blaastest

 • Bij bezoekers onder de 18 jaar kan bij twijfel op alcoholgebruik een alcoholblaastest worden afgenomen.

Verboden bezit

 • Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen, glaswerk of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben.

Groepskenmerkende kleding

 • Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in groepskenmerkende,  (sfeer)bepalende kleding, de toegang te weigeren.
 • Kleding voorzien van discriminerende, racistische en/of aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen is verboden;

Afval

 • Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden geworpen.

Toiletten

 • Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.
 • Wildplassen is verboden.

Geen restitutie

 • Gekochte entreekaarten worden niet terug genomen.

Promotie

 • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het festivalterrein is niet toegestaan, zonder vooraf gekregen, schriftelijke toestemming van de organisatie.

Ongewenst gedrag en strafbare feiten

 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd.
 • Op grond van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren.
 • Indien de organisatie, de beveiliging, of het personeel oordeelt dat uw gedrag ongewenst is, kan de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd. Bij strafbare feiten wordt u te zonder pardon overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.
 • Overtreders van de huisregels lopen het risico van het evenemententerrein te worden verwijderd en afhankelijk van de ernst van de overtreding voor (on)bepaalde tijd te worden uitgesloten van toegang voor het (volgende) evenement.
 • Bij ontzegging van de toegang tot het gehele evenement of evenemententerrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.
 • Het is mogelijk dat ouder(s) of verzorger(s) van minderjarigen op de hoogte worden gebracht van het hiervoor genoemde gedrag.

Vangnet

 • In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien beslist de organisatie.